View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01970 633088

Bocsys Darganfod ar gyfer ysgolion

Mae bocsys o bethau i'w cael y caiff yr ysgolion eu benthyg am ryw bythefnos.Gyda nhw mae darluniau a gwybodaeth ar gyfer athrawon, ac mae'r cyfan ar gael ar y wefan. Ymhlith y rhain mae nifer o eitemau y caiff plant eu trin (oni nodir yn wahanol). Dyblygion ydyn nhw o eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa, maent yn ddiogel i'w trin ac yn ddigon bach i'w cadw yn y pecyn. Caiff yr athrawon ffotocopïo unrhyw nodiadau neu luniau sydd yn y pecyn.

Cynnwys y bocsys

Mae'r bocsys yn cynnwys pethau hen a newydd (at ddibenion cymharu). Pan fydd hen eitemau yn rhy brin, bregus neu beryglus, caiff dyblygiadau modern sy'n edrych yn debyg i'r gwreiddiol eu cynnwys, os yw hynny'n bosibl.

Cliciwch isod er mwyn gweld beth sydd ar gael:-

Benthyg casgliadiau

Archebu o flaen llaw

Mae galw cynyddol am y bocsys hyn, felly fe'ch cynghorir i'w harchebu o leiaf hanner tymor o flaen llaw, (yn enwedig os oes angen bocs arnoch ar gyfer arolygiad!) Ffoniwch Amgueddfa Ceredigion ar (01970) 633088 er mwyn archebu bocs.

Cyfnod y benthyca

Yn arferol, gellir benthyg y bocsys am bythefnos a'r cyntaf i'r felin gaiff falu.

Casglu'r bocsys

Gellir casglu'r bocsys o'r Amgueddfa yn Aberystwyth rywbryd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn rhwng 10 am a 5 pm. Yn achlysurol, bydd yn bosibl mynd â'r bocs i'r ysgol neu i leoliad cyfagos. Nid ydym yn poeni os daw cydweithwyr, ffrindiau neu berthnasau i gasglu'r bocsys cyhyd â'n bod yn cael gwybod o flaen llaw. Mae rhai o'r bocsys yn eithaf mawr, ond bydd digon o le iddynt mewn b?t car neu ar sedd teithiwr.

Pasio'r bocsys ymlaen i ysgol arall

Os oes mwy nag un ysgol yn gofyn am focs yn ystod yr un cyfnod, gofynnwn i'r athrawon drafod gyda'i gilydd er mwyn penderfynu pryd yn union y cânt y bocs. Os bydd yn gyfleus i bawb, gellir trosglwyddo'r bocs yn uniongyrchol o un ysgol i'r llall. Gellir gwneud hyn ar yr amod bod y ddwy ysgol yn gwirio cynnwys y bocs yn ystod y broses drosglwyddo, cyn ac ar ôl i'r bocsys symud. Hefyd, gofynnwn eich bod yn rhoi gwybod i ni am leoliad y bocsys.

Dychwelyd y bocsys

Sicrhewch fod y bocsys yn cael eu dychwelyd i'r amgueddfa cyn dechrau gwyliau'r ysgol (gan gynnwys gwyliau hanner tymor) fel y gallwn wirio'r cynnwys, gwneud atgyweiriadau a newid eitemau sydd ar goll. Bydd hyn yn sicrhau bod y bocsys yn barod ar gyfer ysgol arall yn ystod y cyfnod dysgu nesaf.

Printio rhestrau o'r cynnwys

Mae pob bocs yn cynnwys ffeil gwybodaeth a ellir ei lungopïo. Gellir hefyd printio'r rhestrau o'r wefan o flaen llaw (mae modd copïo a phastio'r rhestr ar gyfer ei throsglwyddo i'ch cyfrifiadur). Gellir defnyddio pob gair a llun ar wefan Amgueddfa Ceredigion mewn unrhyw fodd yr ydych yn ei ddymuno (ar wahân i ddefnydd masnachol).

Ffotograffau o'r cynnwys

Os cliciwch ar y ffotograffau ar y tudalennau, gallwch weld darlun mwy o faint. Gellir cadw'r ffotograffau ar eich cyfrifiadur neu eu printio. Gellir eu defnyddio i'ch atgoffa o beth sydd wedi ei gynnwys yn y bocs.

Dadansoddiad Risg / Iechyd a diogelwch

Yr ydym wedi dewis yr eitemau y gellir eu benthyg yn ofalus iawn, ond er mwyn cynnwys cynifer â phosibl o eitemau perthnasol, mae rhai bocsys yn cynnwys gwydr. Gall rhai o'r bocsys eraill gynnwys gwrthrychau ag iddynt ochrau miniog a gall eraill gynnwys eitemau bychan megis marblys. A fyddech cystal ag archwilio cynnwys y bocsys yn ofalus cyn caniatáu i'r plant gyffwrdd â'r eitemau. Eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu pa eitemau y caiff y plant gyffwrdd â hwy, neu beth yn union gaiff ei arddangos.

PEIDIWCH Â CHANIATÁU I NEB WISGO'R MASGIAU NWY O'R AIL RYFEL BYD OHERWYDD MAENT YN CYNNWYS ASBESTOS. MAE'N DDIOGEL I EDRYCH ARNYNT OND NID YW'N DDIOGEL I'W GWISGO.

POLISI BENTHYCIADAU

Rhoddir benthyg eitemau o'r casgliad i unigolion, sefydliadau ac amgueddfeydd eraill os gellir dangos y bydd yr eitemau yn cael eu gofalu amdanynt ac yn cael eu dychwelyd yn yr un cyflwr â phan fenthyciwyd hwy. Ni roddir benthyg eitemau bregus a gwerthfawr o dan amgylchiadau arferol. Ni roddir benthyg eitemau fel arfer i fannau y tu allan i Geredigion. Mae penderfyniad y Curadur ynglyn â benthyciadau yn derfynol.

YSWIRIANT- Bydd yr eitemau allan ar fenthyg gan yr amgueddfa o dan ofalaeth polisi yswiriant yr amgueddfa.

CYFRIFOLDEB PERSONOL- Dylai'r personau sy'n casglu'r eitemau ac sy'n arwyddo amdanynt fod yn ymwybodol eu bod yn gyfrifol am yr eitemau tra eu bônt ar fenthyg. Byddant yn gyfrifol am hysbysu eraill sut i ofalu amdanynt, gan sicrhau nad ydynt yn cael eu niweidio wrth eu defnyddio, a hysbysu ynglyn ag unrhyw ddifrod damweiniol ar unwaith. Byddant hefyd yn gyfrifol am sicrhau fod pob eitem yn cael ei ddychwelyd erbyn y dyddiad y cytunwyd arno.

GLANHAU AYB- Ni chaniateir glanhau eitemau ond gyda defnyddiau a awgrymwyd gan staff yr amgueddfa. Ni ddylid peintio na newid eitemau mewn unrhyw fodd ac eithrio gyda chaniatâd staff yr amgueddfa.

DIOGELWCHDylid cadw pob eitem mewn man diogel, pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

DEFNYDD- Ni ddylid defnyddio eitemau ar gyfer unrhyw bwrpas arall ac eithrio yr hyn a gytunwyd arno gyda staff yr Amgueddfa. Dylid cymryd pob gofal gyda thrafod a defnyddio'r gwrthrychau.

HYSBYSU YNGLYN A DIFROD AYB - Mae'n rhaid hysbysu'r amgueddfa ar unwaith ynglyn â difrod ar 01970 633088.

CASGLU A DYCHWELYD- Fel arfer ni roddir benthyg eitemau ar unwaith, ond byddant ar gael i'w casglu ar amser y cytunwyd arno. Mae'n rhaid dychwelyd eitemau erbyn y dyddiad y cytunwyd arno ymlaen llaw.

TALIADAU- Anfenebir am gost unrhyw waith atgyweirio o ganlyniad i ddifrod wedi i'r eitemau gael eu dychwelyd.

A selection from the WW2 boxes DSC_0566 DSC_0582 DSC_0599 Evacuees Victorian Kitchen Photos by Mike Ings - Lluniau gan Mike Ings

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

  • Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaCanolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron....mwy
  • Bwthyn LlanonBwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin ...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn