View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01970 633088

Ymweliadau Addysgiadol

Mae ymweliadau ysgolion i Amgueddfa Ceredigion yn rhad ac am ddim.

Ymholiadau a threfnu ymweliad:

Rhaid i bob ymweliad gael ei drefnu ymlaen llaw, yn cynnwys unrhyw sesiynau dan arweiniad.

Mae croeso i’r ysgolion ymweld â’r Coliseum unrhywbryd yn ystod oriau agor arferol (10yb – 5yh).

Mae’n bosib cael ymweliadau dan arweiniad personol yn Amgueddfa Ceredigion. Mae gofyn i’r ysgolion drefnu unrhyw weithgareddau dan arweiniad personol o fewn yr amgueddfa ymlaen llaw, er mwyn osgoi cael gormod o ysgolion yn yr adeilad ar yr un pryd.

Rhaid i blant fod dan ofal oedolion trwy’r amser tra yn adeiladau’r amgueddfa.

Prosiectau arbennig

Weithiau bydd Amgueddfa Ceredigion yn trefnu prosiectau am yr arddangosfeydd arbennig ar gyfer ysgolion. Caiff pob ysgol wybod am y rhain ymlaen llaw.

Staff yr amgueddfa'n ymweld â'r ysgolion

Fel rheol ni all staff yr amgueddfa ymweld â'r ysgolion i roi sgyrsiau.

Mae sawl oriel i’w gweld. Mae rhain yn cynnwys:

 • AMAETHYDDOL
 • ARCHAEOLEGOL
 • CERAMEG
 • FFERYLLYDD
 • CLOCIAU
 • DARNAU ARIAN
 • CADWRAETH AC ADFER
 • DILLAD
 • LLAETH
 • MARWOLAETH YN OES FICTORIA
 • DEINTYDDION
 • CARTREF
 • ADDYSG
 • EISTEDDFOD
 • DODREFN
 • DAEAREG
 • TŶ HAFOD
 • HELA, SAETHU A PHYSGOTA
 • MWYNGLODDIO PLWM
 • GOLEUADAU
 • COFRODDION
 • HANES NATURIOL
 • CWILTIAU
 • RADIO A THELEDU
 • EITEMAU CREFYDDOL
 • MORWRIAETH
 • LLYTHRU LLECHI
 • TACSIDERMI
 • TWRISTIAETH
 • TEGANAU
 • CLUDIANT
 • DYSGLAU PREN
 • DILLAD FICTORIANAIDD
 • GWEHYDDU
 • PWYSAU A MESURAU
 • LLUNIAU WORTHINGTON 

Mae AIL-GREAD O FWTHYN O’R HEN SIR ABERTEIFI o tua 1850. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys pethau sy'n cynrychioli bwthyn un ystafell yng Ngheredigion, sy’n debyg i’r bwthyn gwreiddiol yn Llan-non.  

Bwthyn Llan-non

Caiff ysgolion fynd i weld y bwthyn to gwellt yn Llan-non, ond rhaid trefnu ymlaen llaw.

Ystafell Ysgol, Tregaron

Ail-grewyd ystafell ysgol yn yr hen Ysgol Eglwys, Tregaron. Mae'n cynnwys desgiau disgyblion; desg athro; bwrdd du; llechi a phensiliau llechi; Welsh Not; gwialen a rhai gwisgoedd i'r merched eu gwisgo. Weithiau, bydd gwirfoddolwyr lleol ar gael i siarad â'r plant neu i roi gwers iddynt mewn arddull Fictorianaidd.

SGYRSIAU YN Y COLISEUM

Rydym yn cynnig sgyrsiau o fewn yr amgueddfa. Mae croeso i chi ein ffonio am sgwrs gydag aelod o’r staff am fwy o wybodaeth.

Yn aml mae'n llawer gwell rhoi'r sgyrsiau yma i grwpiau bychain, felly mae'n bosib y bydd rhaid rhannu partïon o'r ysgolion yn ddau neu ragor o grwpiau a phob grŵp yn ei dro'n gwrando ar y sgwrs. Mae taflenni gwaith am bynciau penodol ac am arddangosfeydd yr amgueddfa'n gyffredinol ar gael i'r rhai na fydd yn gwrando ar y sgyrsiau.

Oes y Cerrig

Gall y Curadur roi sgwrs (yn Saesneg) am Oes y Cerrig, i grwpiau o 10-15 o blant. Gall bara am 20-30 munud. Caiff y plant gyffwrdd a thrin pethau

(o gasgliad trin a thrafod yr amgueddfa am Oes y Cerrig). Byddai modd cyfuno hyn gyda sgwrs am y Celtiaid (hyd y sgwrs: 45 munud).

Y Celtiaid

Gall y Curadur roi sgwrs (yn Saesneg) am y Celtiaid, i grwpiau o 10-15 o blant. Gall bara am 20 munud. Mae olion o Oes y Cerrig a'r Oesoedd Tywyll yn brin iawn felly does dim ar gael i'w trin a'u trafod. Mae model o Fryngaer Pen Dinas; ychydig o gerrig ffon dafl; olion ysgafn broets efydd a 'llwyau' replica yn cael eu harddangos yn barhaol. Mae modd cyfuno hyn gyda sgwrs am Oes y Cerrig (hyd y ddwy sgwrs: 45 munud).

Bwthyn Ceredigion o’r 19eg Ganrif yn yr amgueddfa

Bydd aelod o staff yr amgueddfa'n rhoi sgwrs yn Saesneg neu Gymraeg am fywyd mewn bwthyn yng Ngheredigion ar ddiwedd y 19eg ganrif. Bydd grwpiau o hyd at 10 o blant yn eistedd ar y llawr am hyd at 30 munud tra trafodir yr eitemau sydd o'u hamgylch. Gall y trafodaethau hyn godi cwestiynau am wahanol agweddau ar fywyd fel bod yn hunan-gynhaliol; defnyddio adnoddau prin; ailgylchu a'r bywyd cymdeithasol. Ar ôl bod yn y bwthyn am gyfnod, gofynnir cwestiynau am y gwahaniaethau rhwng ffordd o fyw trigolion Fictorianaidd y bwthyn a bywyd modern. Gofynnir i blant restru pethau sydd ganddynt gartref nad ydynt i'w cael yn y bwthyn (dŵr o'r tap, nwy, trydan, toiled, bath, sinc, ffwrn, adloniant o bob math, carpedi).


Ymweliad 'Plant Trwy Amser' gyda Medwyn y Ditectif Twrch Daear


 

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

 • Canolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaCanolfan y Barcud Coch ac AmgueddfaMae ystafell ddosbarth Fictorianaidd wedi ei hail-greu yn un o'r hen ystafelloedd dosbarth yn Yr Hen Ysgol, Canolfan y Barcud Coch ac Amgueddfa bellach, yn Nhregaron....mwy
 • Bwthyn LlanonBwthyn LlanonYm mhentref Llanon mae hen adfeilion a adwaenir fel "Y Neuadd" ac mae'n debyg mai adeilad pwysig o'r canoloesoedd yw'r rhain. Gerllaw ceir un o'r bythynod diwethaf yng ngorllewin ...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn