View this website in English
Click here to visit our website

Ffôn: 01437 731328
Ffacs: 01437 731743

Ymweliadau Addysgiadol

Mae ymweliadau ysgolion i Scolton Manor yn rhad ac am ddim

Mae'n anghenrheidiol bwcio ymweliadau ymlaen llaw, yn cynnwys sesiynau dan-arweiniad. ‘Dyn ni'n ceisio teilwra pob ymweliad i gwrdd ag anghenion ac oedrannau y plant os cawn wybod o flaen llaw.

Ymholiadau a Bwcio:

Mae sesiynau hanesyddol dan-arweiniad yn cynnwys: –

Ar gael o Fis Mai 2012 ymlaen

'Dyn ni hefyd yn cynnig ymweliad diwrnod o gwmpas yr amgueddfa o'r enw 'Bywyd Fictoraidd ym Manordy Scolton.' Mae'r ymweliad yma yn cynnig cyfle i brofi sut roedd bywyd plant ac oedolion yn ystod Oes Fictoria. Bydd cyfle i ddysgu sut roedd perchnogion cyfoethog Manordy Scolton a’u gweision yn byw eu bywydau. Mae'n cynnwys taith o gwmpas y Fanordy – Lan llofft a lawr llawr! (Y Crachach a’r Gweision!)

Mae’r ymweliad diwrnod yn gorffen gyda Bocs Sialens Dditectif ble mae’r plant yn cael cyfle i ddatrys Sialens Dditectif ar gyfer Medwyn y Ditectif Twrch Daear. Mae pob bocs yn cynnwys taflenni gwaith, arteffactau i'w trin a thrafod a dillad gwisgo i fyny.

Cliciwch ar y teitlau isod er mwyn lawrlwytho 5 Sialens Dditectif Medwyn:-

Mae staff yr amgueddfa ar gael drwy gydol y dydd i ateb unrhyw gwestiynau.

Mae’n angenrheidiol bwcio ymlaen llaw ar gyfer yr ymweliad yma.

Amserlen Arferol y Dydd

10.00yb Cyrraedd Manordy Scolton a gadael cotiau a bagiau yn yr Ystafell Empire.

10.15yb Croeso wrth guraduron yr amgueddfa yn yr Ystafell Empire.

10.30yb Mae’r plant yn cael eu rhannu i 3 grŵp. Mae’r athrawon yn tywys pob grŵp o gwmpas y Fanordy gyda nodiadau esboniadol, bydd yn cael eu darparu ar y dydd. (Bydd rhain hefyd wedi cael eu danfon mewn e-bost ymlaen llaw ar gyfer gwybodaeth yn unig) Bydd Grŵp 1 yn dechrau lan llofft, Grŵp 2 yn y seler a Grŵp 3 ar y llawr gwaelod.

12.15yh Dychwelyd am ginio yn yr Ystafell Empire. (Plant i ddod â brechdanau a diodydd eu hunain)

1.00yh Mae’r plant yn cael eu rhannu mewn i ddim mwy na 5 grŵp i ddechrau eu Sialens Dditectif, sydd ar gael yn eu bocsys Sialens Dditectif. Bydd y bocsys yn cael eu rhoi i’r plant gydag esboniadau syml wrth yr athrawon. Mae’r grŵpiau yn mynd i’w hardaloedd priodol er mwyn cwblhau’r Sialens Dditectif. Mae 40 munud gyda nhw.

Gallwch lawrlwytho y taflenni ar gyfer Sialens Dditectif Medwyn o'r rhestr uchod NEU eu prynu am £1 y set (cyfanswm 5 set) wrth Fanordy Scolton ei hun ar y dydd. Mae'n angenrheidiol eich bod yn trefnu ymlaen llaw os ydych am eu prynu.

1.50yh Sesiwn ‘Dangos a Dweud’. Erbyn hyn mae’r plant yn yr Ystafell Empire yn rhoi cyflwyniad o bopeth maent wedi eu darganfod.

2.30yh Adref.

Cofiwch

Os ‘dych chi eisiau cymryd rhan yn yr ymweliad diwrnod ‘Bywyd Fictoraidd ym Manordy Scolton’ (sy’n cynnwys y Sialens Dditectif ar ôl cinio) bydd angen

4 aelod o staff arnoch chi er mwyn helpu’r plant gyda’r taflenni gwaith:-

Bocsys Ditectif Llawr Cyntaf
 • Plant Fictoraidd
Bocsys Ditectif Llawr Gwaelod
 • Meistr y Tŷ
 • Meistres y Tŷ
Bocsys Ditectif y Seler
 • Y Bytler
 • Y Forwyn Golchi Dillad

Am fap sy’n dangos lleoliad yr orielau yma o fewn yr amgueddfa, ewch at adran ‘Cynllunio’ch Ymweliad’ sydd ar y wefan yma ar gyfer Manordy Scolton.

Does dim rhaid i chi gynnwys y Sialens Dditectif prynhawn yn eich ymweliad. Gallwch ddod am fore neu brynhawn yn unig i’r amgueddfa, er mwyn edrych ar yr arddangosfeydd, gyda’r nodiadau sydd ar gael i chi. (Hyd y daith yw tua 2 awr)

Taith Tŷ Oes Fictoria– Cyfle i blant ddysgu am fywyd boneddigion Oes Fictoria a'u gweision, wrth gerdded ar daith dan arweiniad o gwmpas y faenordy. Byddai ymweliad ychwanegol i Fwthyn Penrhos yn galluogi'r plant gymharu ffyrdd o fyw y dosbarthiadau cymdeithasol gwahanol yn ystod Oes Fictoria, er ni fyddai'r daith yma, fel arfer, dan arweiniad.

Sesiwn Oriel yr Ail Ryfel Byd– Mae plant yn gallu cymryd rhan mewn sesiwn cwestiwn ac ateb yn ein oriel Ail Ryfel Byd, ac mae'n eu galluogi iddynt ddysgu effaith y rhyfel ar Brydain a Sir Benfro. Mae sesiynau yn para tua 30 munud a'r bwriad yw i gyflwyno i'r plant sut oedd bywyd ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Dim ond 25 ar y mwyaf o blant all fod ym mhob grŵp ar gyfer taith dan arweiniad.

Oherwydd cyfyngder o ran maint, caniateir dim ond 15 o blant i fynd mewn i Fwthyn Penrhos ar y tro. Mae'n bwysig nodi bod yr heolydd yn gul o gwmpas Penrhos ac felly yn cyfyngu maint y drafnidiaeth gellir defnyddio er mwyn cyrraedd y bwthyn.

Mae teithiau yn para tua 45 munud ac mae modd eu teilwra i gwrdd ag anghenion ac oedrannau y plant.

Mae ymweliadau hunan arweiniadhefyd yn bosib yma yn Scolton. Yn ogystal ag ymweld â'r tŷ ei hunan a'r Neuadd Arddangosfa, mae gennym weithgareddau, teithiau natur a mathemateg o gwmpas y parc a'r goedwig.

Fedrir defnyddio y Faenordy, Bloc Stablau a Neuadd Arddangosfa yn annibynnol ar gyfer athrawon ar deithiau hunan arweiniad.

Does dim cyfyngiad ar y nifer o blant ar gyfer y teithiau hunan arweiniad, ond dim ond 25 o blant bydd yn cael mynediad i'r adeiladau amgueddfa ar y tro. Rhaid i blant fod o dan ofal oedolion yn adeiladau'r amgueddfa trwy'r amser.

Teithiau amrywiol o gwmpas y parc, gan gynnwys:-

 • Taith Fathemateg (addas ar gyfer CA1 neu CA2)
 • Taith Llythrennedd (addas ar gyfer CA1 yn unig)

Teithiau gweithgareddau

 • ‘Power Plant'sy'n galluogi'r plant astudio y mathau gwahanol o goed a bywyd gwyllt sydd o gwmpas Scolton.
 • ‘Dragon's Run'yw taith ymarfer corff gyda chwilod fel ysbrydoliaeth.

Gall gopïau o'r teithiau mathemateg, llythrennedd neu weithgareddau cael eu danfon i athrawon er mwyn paratoi ar gyfer yr ymweliad.

Ymholiadau a Bwcio:

Safleoedd Amgueddfeydd Eraill

 • The Visitor CentreY Ganolfan YmwelwyrAr waelod y parc, yn agos i'r maes parcio, fe welwch chi y Ganolfan Ymwelwyr. Codwyd yr adeilad trawiadol yma ym 1993, sy'n cyfleu ystod...mwy
 • The ParkY ParcMae'r 60 acer o barc a choedwig o gwmpas y tŷ wedi bod yn barc ers y 70au, yn cynnig cyfleon ar gyfer ymweliadau hamddenol yn y wlad...mwy
 • Exhibition HallNeuadd ArddangosfaO fewn yr ardd sydd â muriau o'i chwpas, mae'r Neuadd Arddangosfa yn cynnwys nifer o arddangosfeydd yn dehongli hanes Sir Benfro...mwy
Amgueddfeydd SWM MuseumsSponsored by Welsh Government - Noddir gan Lywodraeth Cymru
Yn ôl i Medwyn